Udruženje “Pravipožar” je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje direktno radi sa ratnim veteranima koji su doživjeli ratne traume i imaju dijagnosticiran PTSP, a svoje aktivnosti može realizovati na više načina.
Osnivači Udruženja žele svojim radom doprinijeti boljem stanju pojedinca, porodice i društva.
Neki od ciljeva koji definisani u našem Statutu su:
• pružanje podrške i savjeta ratnim veteranima, njihovim porodicama i žrtvama koji imaju ratne traume i dijagnosticiran PTSP u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
• pružanje psihosocijalne, pravne i ostalih vidova pomoći članovima udruženja za njihovu reintegraciju u društvo i poboljšavanje kvaliteta života,
• informisanje članova i javnosti o aktivnostima Udruženja, podizanje svijesti društva o položaju, problemima i potencijalima članova Udruženja,
• pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti zdravlja, socijalne inkluzije, demokratskih procesa, prevenciji nasilja i edukacije,
• organizovanje i sprovođenje rada grupa samopomoći kroz edukaciju veterana i članova njihovih porodica i
• saradnja sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini zbog ostvarivanja ciljeva Udruženja.
Statutom su definisani i svi potrebni elementi za buduće normalno funkcionisanje ove organizacije. Udruženje ima izabrane organe, a to su Skupština, Upravni odbor i predsjednik.
Kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada učestvujemo u realizaciji dva programa Centra u Bosni i Hercegovini i to:

a) Program Grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata, rad sa veteranima,
b) Program Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), rad sa mladima.