Sve organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovine, koje u svom primarnom ili dodatnom fokusu djelovanja imaju promociju, izgradnju i održavanje mira i nenasilnog društva, pozvane su da se uključe u važan projekat mapiranja s ciljem zajedničkog strateškog nastupa u našoj zemlji.

Inicijativa koju provodi Udruženje Pravipožar sa partnerskim organizacijama i pojedincima dio je projekta #MožemoBolje, a sve zainteresovane mirovne organizacije, bez obzira na njihovu veličinu i geografsku lokaciju, do 15. marta mogu popuniti online upitnik na ovom linku: https://www.1ka.si/a/9ada4d08

Na ovaj način će biti omogućena identifikacija, kategorizacija i buduća saradnja organizacija koje igraju ključnu ulogu u očuvanju mira i promovisanju harmonije u našem društvu. Nakon mapiranja će uslijediti dogovaranje smjernica zajedničkog djelovanja s istim ciljem, izgradnjom mira i povjerenja u Bosni i Hercegovini, a u konačnici da se kreira jedan zajednički strateški pristup temi izgradnje mira u BiH.

Procjenjuje se da se u Bosni i Hercegovini blizu 50 organizacija bavi mirom. Istovremeno, širom zemlje postoje brojni konfliktni faktori i izazovi za mir. Angažman svih aktera civilnog društva je ključan jer u našoj zemlji ne postoje mirovne strategije na državnom niti lokalnom nivou.

“Dosadašnje aktivnosti projekta obuhvatale su upoznavanje i umrežavanje, diskusiju i razmjenu ideja, kao i radne sesije sa predavačima na kojima su izložene zajedničke vrijednosti, pristupi, resursi i i ključni prioriteti u naporima za izgradnju mira, te preporuke za buduće akcije i inicijative. Sada putem upitnika želimo definisati kategoriju mirovnih organizacija”, objašnjavaju pokretači inicijative, objašnjavajući da su sve ovo preduslovi za osnaživanje i udruživanje lokalnih organizacija za proces izgradnje mira, prijeko potreban našoj zemlji.

Mapiranje mirovnih organizacija podržano je kroz projekat “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI), a zajedno provode Evropska unija u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu.